Lépjen kapcsolatba velünk : +36 52 531 994

Gravic Hungary : technical printing, cutting

Gravic Europe

Adatkezelési tájékoztató a honlapra

 • Adatkezelő megnevezése : GRAVIC HUNGARY Kft.
 • Adatkezelő megnevezése : GRAVIC HUNGARY Kft.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma : 09-09-018275
 • Adatkezelő székhelye : 4002 Debrecen, Kígyóhagyma u. 2.
 • Adatkezelő e-elérhetősége : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Adatkezelő képviselője : Vincent Jean Jacques Zink ügyvezető
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Társaság http://www.graviceurope.com/hu/ címen üzemeltetett honlapot, amelyekhez bárki, kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, onnan szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.

Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg, viszont a http://www.graviceurope.com/hu/ honlapon olyan lehetősége is van a látogatóknak, ahol személyes adatokat adhatnak meg (pl.: bejelentkezést igénylő regisztrációs panel).

Adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

Adattárolás módja: elektronikus

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult :

 • személyes adataihoz hozzáférést kérni
 • személyes adatai helyesbítését kérni
 • személyes adatai törlését kérni
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
 • személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni, valamint
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

Hozzáféréshez való jog : Az érintett jogosult ara, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés van folyamatban jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között az alábbi információkra terjed ki :

 • adatkezelés célja
 • kezelt adatok köre
 • adatkezelés jogalapja
 • adattárolás határideje
 • adatkezelés módja
 • adattovábbítások címzettjei
 • adatfeldolgozók köre

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog : Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez való jog : Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek és az Adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

A személyes adatot törölni kell, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog : Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetőek.

Adathordozhatósághoz való jog : Bizonyos esetekben érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is hogy – ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog : BBizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Tárhelyszolgáltató : Infomaniak SA, Switzerland